Friday, April 22, 2011

Апология на Светото Православие

Апология на Светото Православие
i-980730 02t Предговор.
i-230527 02t ЖИВОТ
i-230527 03t За отношението на човека към неговото място в цялостната подреденост на нещата; отношението му към ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННАТА ВРЪЗКА В ЦЯЛОСТ.
i-230527 04t РЕШИХ да тръгна да търся Истината! Веднага - ИЗВОД ПЪРВИ: Следователно - аз Я НЯМАМ!
ИСТИНА и ЛЪЖА - и правилното отношение към тях.
i-230527 05t Възможно ли е да се стигне до познание на ИСТИНАТА, без да прибегнем до вяра? (По проф. Д. Тот “ВЯРА И НАУКА”).
i-230622 001 НАЙ-КЪСОТО РАЗСТОЯНИЕ между две точки съвсем не е правата линия, а - кривата!...
i-210315 01t “Професионален психолог” и Психология.
i-230527 006 СТРЕМЕЖЪТ: Съвършенство на ВЯРА с РАЗУМ
а) от две равни по обхват системи не е възможно едната да обхване другата;
б) единствено възможно е - от две неравни по обхват системи по-голямата да обхване по-малката.
i-230617 001 Някои ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ условия, необходими за да бъде изследването ни ВЯРНО. Без тях то непременно ще се окаже невярно - като започнато на ЛЪЖЛИВА ОСНОВА.
i-230527 007 РЕЛИГИЯТА. Що е религия? Енгелс: “Атеизмът е религия”. Разликата между религия и философия. (философия, в която повярвам, става моя религия).
i-230607 001 “Атеизмът е една религиозно-философска секта, която...”
i-230608 001 “Ако обаче атеистът реши да започне да мисли. Ако реши да се опита да провери...” Нещо съществено за Дарвин и дарвинистите. Енгелс и ЩО Е ТРУД.
i-230608 002 Много по-вероятен и доказуем е вечният двигател, отколкото -материалистическото обяснение за произхода на света.
i-230608 003 ВСЯКА наука слави Бога! (ако наистина е НАУКА а не човешки фантазии именовани “наука” - виж проф. Дихамер Тот и проф. Б.Маринов - за злоупотребите с израза “наука”!) Един пример как математиката слави Бога -Теория на Вероятностите.
i-230527 008 ЛЮБОВТА и ИСТИНАТА са оръжия единствено на нашата религия по целия свят. Любовта и Истината удивляват и завладяват света: удивляват го - понеже са му чужди - светът не ги е познавал, преди да се срещне с Христа и християнството; а го завладяват - понеже са всемогъщи (1 Кор.1:24,25).
i-230527 009 И С Т И Н А Т А не търпи примес!
i-230527 010 БЕЛЕЖКИ към писаното до тук. )
4. Коя религия би могла да бъде истинна? “Истината в науката” (Архиеп. Йоан -има разлика между сляп догматизъм от една страна, и догматичност - или истинност - от друга страна).
5. В Христовото учение, изповядвано православно, няма “неудобни въпроси” (Но това твърдят всички учения!? - голословно! Единствен Христос казва: “Изследвайте!”, т.е. - проверете на практика!
6. По пътя към познанието на ИСТИНАТА.
а) Когато се отрича разума.
б) Когато се отрича вярата.
7. Множеството учения.
Най-старите останки от Хомо Сапиенс - 2 800 000 г. “Няма нищо ново под слънцето”.
“ПЪТИЩАТА НА ПОЗНАНИЕТО”
8. Начини на мислене.
9. I. СЕТИВНО МИСЛЕНЕ.
10. II. ОТВЛЕЧЕНО (наречено още - абстрактно, или - математическо) МИСЛЕНЕ.
11. Разчети на Фридман. (по Айнщайн)
св. Блажени Августин (+ 430 г) отрича съществуването на време при отсъствие на материя.
12. III. ТРЕТИЯТ ПЪТ. ИНТУИТИВНО МИСЛЕНЕ.
13. Всеки човек има в себе си всички заложби.
Развитие на заложбите.
14. Против зодии, биоритми и др.
15. С. Булгаков отъждествява вярата с интуицията - възможно ли е това?
16. ГОЛЕМИЯТ РАЗУМ (обхваща трите начина на мислене: 1. сетивно, 2. абстрактно, 3. интуитивно мислене).
17. “На прага на последната тайна” (за вярата, като път към Бога).
18. Айнщайн: “Естествознанието без религията куца, религията без естествознанието е сляпа”.) Архиеп. Йоан - “Математикът Вивер” - науката се стреми да отговори на въпроса КАК, а религията отговаря на въпроса ЗАЩО.
19. Вяра и интуиция не може да се отъждествяват, защото интуицията е разум (тя е образно, свръхлогично мислене). Тя се включва като “съставка” на ГОЛЕМИЯ РАЗУМ и затова тя е мислене (при философите интуицията неуспешно се опитва да замести вярата) - А вярата стои над всякакъв разум. (Критика на Анри Бергсон и интуитивизма). 100
20. “Амулетът на Паскал”.
21. Всички логически доказателства носят принудителен характер.
22. “Всяко следствие има своя причина, която се оказва способна да го произведе”. Айнщайн: “от относителното - към Абсолютното”. Що е догма? (сравни с “Истината в науката”) на стр. 64
22.а. (Университетска лекция) ДОГМАТ И ДОГМАТИЧНОСТ НА НЕЩАТА. ЛЪЖЕДОГМАТ И ДОГМАТИЗЪМ. АДОГМАТИЗЪМ.
i-980905 003 Що е ДОГМАТ. Научен и веров догмат. Разумово и верово определения.
23. Забележка (1) - защо атеисти и материалисти не могат (или не искат) да разберат Айнщайновата теория.
24. Атеистите са правили опит да отрекат дори и закона за причинността (?!?) -опровержение на тема: “щом съществува в света думата “следователно” - това вече означава, че съществува и е неизменен законът за причинността”
25. “Атеизъм - това е отрицание на Причината на своето собствено битие” (?!?) Атеизмът - това е ВЯРА на създанието в ОТСЪСТВИЕТО на неговия Създател. ...ВЯРА в ОТСЪСТВИЕ!? - и ако това не е увреденост на ума?!... това казва логиката. А Библията казва: “Рече безумецът в сърцето си: няма Бог!” (Псал.13:1)
26. Когато атеизмът от философия се птревърне в религия. (тогава той няма научна, а има емоционална основа).
27. МИЛНА - безкрайна сътворена вселена ДЖИНС - крайна сътворена вселена. И двамата тези учени ВЯРВАТ в Бога. (То ест - в сферата на СВРЪХразумното са единни) Но това не им пречи - за научното (то ест - в сферата на разумното) да РАЗСЪЖДАВАТ различно. Въпрос - кое от двете становища е НАУЧНО по-вярно?
28. Теория за “ИЛЕМ”.
29. Съвременни учени за вярата в Бога.
(За творението на света като цяло - Архиеп. Йоан - четирите теории)
30. “От относителното - към Абсолютното”
- Откровението стои над човешкия разум, над всичко относително.
- Висшето стъпало на науката. (Тук - и Паскал: “Последната стъпка на разума).
- Верността на теорията на Айнщайн.
31. АЙНЩАЙН: “Християнството е непобедимо!”
32. БЕЗКРАЙНОСТИ. Философия на числото и числата Числова ос, цели числа.
33. Вселената - относително безкрайна (мой отговор на противоположните научни становища на Джинс и Милна - сравни стр. 119).
34. “Что естъ Богъ?”
35. Характеристика на съвършенството
36. Веднъж станал Причина на своето творение, Бог продължава да пребивава и като Причина на неговото битие. За Промисълът Божий (ако Бог реши да “забрави” Своето творение...) “Вседържител” - “Забележки към Символа на вярата” - Лосский. Против деизъм, против оказионизъм.
37. МАТЕРИЯ + ПРОСТРАНСТВО + ВРЕМЕ. Тяхното развитие.
38. I. За пространството.
а) защо разширението на вселената не влияе на нейната плътност.
б) “Мракобесите” Едингтон, Джинс, Милна, Айнщайн и др.
39. II. За времето.
а) Противоположни: време - вечност.
б) Бъдеще време не съществува. Всичко бъдеще съществува само в Плана на Твореца. Времето непрестанно ВЪЗНИКВА! и се увеличава паралелно (успоредно) с разширението на Пространството и развитието на Материята. Какво е това развитие на Материята?
40. III. За материята
а) Предварителна уговорка - за “анти-материята”, забележка: Дуалистичните спекулации с понятията в науката имат РЕЛИГИОЗЕН а не научен характер и основа! Следователно?...
б) За материята (по същество). “Материята на Хайзенберг” (Архиеп. Йоан). 157
в) Джинс: Вселената - велика Мисъл, а не - машина. Закони, Сили, Движение на материя + простр. + време. “Що е материя?” 161
г) Развитие на материята. Ентропия. 162
41. ОБОБЩЕНИЯ за писаното от стр. 129 - до тук.
“Науката по аналитичен път - отдолу-нагоре - ни извежда до неща, които православните богослови още от най-дълбока древност (още “ветхозаветните християни”) са познавали по пътя на вникване в Божественото Откровение -отгоре-надолу.”
ЖИВО ТВОРЕНИЕ. 169
42. Информация, вероятност на системата, организация, негативна ентропия (негентропия). “Книга свидетелъств” (стр. 28-29) - Архиеп. Йоан (Карл Евгений Гай: за да възникне случайно във вселената една поне молекула протеин -основата на живото вещество вещество - биха били необходими 10 на 243 степен билиона години - да си припомним възрастта на вселената - първовзрива!...). 170
43. Еволюционна теория и “дарвинизъм”. 172
44. Еволюция и произход на човека. (Ем. Светлов - богослов-еволюционист) “Извори на религията”, стр. 102-126 175 “Въпросите около дарвинизма” и “Скоковете в еволюцията” акад. Корочкин - атеист (?) критикува еволюционистите
45. За генетиката, която зачерква дарвиновото дърво. Схема на видовете, където всеки вид е обособен. “Книга свидетелъств” - “всяко по вида си” (стр. 52-53) 179
46. Еволюционизмът - теория, в която се твърди, че всичко живо - това е една безлична универсална, постоянно меняща се виталност. 180
47. Расизмът - плод на дарвинизма
48. КЛАСИФИКАЦИЯ:
1) Неживо, 2) Живо, 3) Разумно творение - човек. “Московский разговор о безсмертии” - Архиеп. Йоан, стр. 22 - “Инстинкт и закон” (Люис) 184
49. Личността е дух, който е безсмъртен. 187 (“М.Р.Б.”, стр. 7-10)
50. Ум и мозък. Пианистът и пианото. 187
51. Паметта - след смъртта човек си спомня, по-точно - вижда всичко в едно вечно “сега” - там няма време, няма периоди - след като няма материя нито пространство. 191
52. Проблемът за злото. Смъртта - апогей на злото. 195
53. Какво представлява смъртта? 199
54. Противоестествеността на смъртта. 200
55. Илюзията за прогрес” - Светлов. 204
57. Опитите на хората да разгадаят загадката за злото. (индуизъм - стоицизъм) Истината: Бог не е сътворил смъртта. Св. Василий Велики: “Бог не е Причина на злото!” Няма в света учение или религия, която да отговори на въпроса: “Каква е СЪЩНОСТТА на злото?” Единствено Православието (Божественото Откровение) отговаря! 205
58. Беззаконие. Грях. 206
59. По Божия воля е възникнало всичко и нищо не е възникнало без Божия воля, или независимо от Бога. 206
60. Закон за битието на човека, особено предназначение на човека
61. Тема - анатема. Няма в света учение или религия, която да отговори на въпроса: “Каква е СЪЩНОСТТА на злото?” Единствено Православието отговаря! ВСИЧКИ други мълчат! 209
62. ОТГОВОРЪТ: “Злото НЯМА същност”. Отрицанието. 211
63. Богоотстъпникът няма в себе си Причина, поради Която да върши добро. 213
64. Какво казва разумът за произхода на злото: (Единствено възможно е: създание, свободно и разумно...). 214
65. Ангелите. 215
66. Духовният свят: извън пространството, преди времето, освен материята... 216
67. Единствено вероятният отговор за произхода на смъртта. 217
68. Първият мъртвец, първото гробище. 218
69. Там, където няма материялно тяло - там смъртта е вечна. 221
70. Съвършенството на сътворения човек. 222
71. Заповедта за невкусване от дървото на познанието на добро и зло. Теоретическото и опитното познание. 225
72. Защо Бог е допеснал възможността за зло? 227
73. Човек приема безумно предложението:
- да се противи на всеблагата и животворна воля на Бога и да изпълнява смъртоносната воля на пребиваващия в зло, като своя собствена воля. 230
74. Какво съм виновен аз за престъплението на моите прадеди? 231
75. Мистичното единство на Адам във всички човеци. (Въпросът на Панчовски). 233
- ТУК от “Книга Свидетельств” да се вложи: ... “аз съм в баща ми, той - в неговия баща и така цялото човечество се оказва една лоза” - нещо такова беше писано там. После да се добави пак от тук (от това слово на епископ Иоан) и към стр. 262 : “Променило ли се е нещо след Изкуплението? - На пръв поглед историята на човечеството продължава да си тече пак същата... обаче в дълбочината на духа се извършва огромна ... и т.н.
76. “Юдолъ плача” - тъмницата. Във властта на телесните закони. 236
“Се бо в беззаконъихъ зачатъ есмъ - отговор на въпроса на Панчовски. 231
77. Разликата между първото и второто самоубийство. 238
78. В плен на безумеца, действителността на отпадането от Бога. 238
79. Паскал: “Човек трябва още веднъж да полудее, за да се излекува от безумието”. 240
80. Паскал: “Нашата религия е вечна”. Очакването на Месия.
81. ХРИСТИЯНСТВОТО (Ветхозаветно и Новозаветно) е единствената Бого-човешка религия:
- тя е дадена на хората - от Бога. Доказателство за това, а също и за нейната истинност е това, че:
а) тя непрекъснато се намира в развитие (понеже се дава на хората, които не могат “да вместят” цялото Откровение отведнъж) и едновременно с това -
б) тя остава неизменна (понеже се дава от Бога, Който е Неизменен).
82. Защо е необходимо да получаваме пълнотата на Откровението едва след идването на Месия? - не е ли било възможно това да стане още във Ветхия Завет? Пророчества за Христа - “М.Р.Б.” - стр. 54-56 - “Видението на Даниил”. 250
83. Месия в шовинистичните представи на евреите. (Адам се е нуждаел не от това да поробва, а от това - сам той да бъде освободен от робство). 250
84. I. ИЗКУПЛЕНИЕТО
(какво трябва да сме си изяснили предварително, за да можем да вникнем в истината за Изкуплението)
а) Най-прекият път е пътя на вяратаа, защото тя стои над всеки разум (стр. 100). 252
б) Има и друг път - пътят на разума, (НЕ Е ПИСАНО ПО ТОЗИ ВЪПРОС - ДА СЕ ПИШЕ), но, ако изберем пътя на разума - ние преди всичко трябва да проумеем, че поробителят ни държи във властта си чрез гордостта. Затова - нека да направим обратното - да се отречем (в сърцето си) от нея и да се смирим. 253
в) Да не забравяме, че на Абсолютното Добро е чуждо всяко насилие. 254
г) По силата на закона на богоотстъплението, след разделянето с тялото си, всеки човек (без изключение) се е оказвал в обятията на смъртта - на ада. Слово на св. Игнатий Кавказски (Брянч) “Слово о Спасении...” 254
д) Какъв извод следва да си направим от това, ако проумеем какъв би могъл да бъде пътят, по който да стане Изкуплението. (Изводът е този, че щом сме проумяли - значи умът ни е свободен, не е под властта на тиранина - следователно тиранинът вече е победен, следователно - Изкуплението вече е станало!) 255
85. II. ИЗКУПЛЕНИЕТО.
а) БИБЛИЯТА: Бог твори и действува чрез Своето Слово. 255
б) Лосский - за Триединството на Ипостасите. Епископ Игнатий (Брянчанинов), “Аскетич. опыты”, т. II, стр. 129-131, О образе и подобии Божъих в человеке”: “Образ Троицы-Бога - троица-человек
в) Епископ Игнатий: “И Слово плотию быстъ”. 258
г) Бог не е победил чрез насилие: гордият демон и слугите му СА ИСКАЛИ смъртта на Спасителя. 259
д) Жертвата. Епископ Игнатий. Епископ Петър (Л,Юлие). 260
е) Трите служения на Господа Иисуса Христа:
- Царско, Първосвещеническо и Пророческо.
ж) Човек отново има свобода на избор: дали да остане прилепен към Адам, или -да се прилепи към Новия Адам - Иисус Христос. 262
86. ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОНА. I. 264
а) за вярата в чудесата и знаменията. 264 а
б) Блез Паскал: “Ако човек не бе отпаднал от Бога - тогава не би имало множество религии, а религията би била една - Богочовешката. Следователно -единственната истинна религия е само тази, която учи именно това”. След идването на Месия - на Иисус Христос - евреите Му се противопоставят: твърдят, че нямат грях... 265
в) Критерий за това доколко човек е близо до Бога служи изповядването на личната греховност.
г) Цел и Център на всичко е Иисус Христос “Бог Е ПОМИСЛИЛ (И МИСЛИ!) за спасението ни и Мисълта Му е Иисус Христос” (вж. стр. 256-258). Св. Григорий Богослов - Божественото Откровение: Всяко Божие действие става ОТ Отца ЧРЕЗ Сина В Духа Светаго. 269
д) Обобщение на писаното в цялата книга от 65 стр. - до тук. 270
е) ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОНА: Торинската Плащеница - неоспоримо свидетелство не само на вярващия свят но и на света на науката за несъмнения факт на Христовото Възкресение. Иисус Христос - АБСОЛЮТНИЯТ И САМОСЪЩ ЖИВОТ - е несравнимо по-силен и от самата смърт! 280
87. Образът и Подобието Божие в човека продължение на словото на Епископ Игнатий “Об образе и подобии Божъих в человеке”, Аскетич. опыты, т. II, стр. 131-136).
(финал на първа част).
Край и Богу - слава!

СЛЕДВА:
Част втора:

CREDO ERGO SUM

+ Свещеник Йоан (Василевски)
_____________________________

© 2010, Vasilios Vasiliadis - Publisher, All rights reserved!